Donaties

Vindt u het belangrijk dat Helianthus blijft bestaan?
U kunt daaraan bijdragen door het doen van een gift of een legaat.

Inleiding

Met een gift kunt u Stichting Inloophuis Dordrecht / Helianthus (verder in dit document aangeduid als  Helianthus) op elk door u gekozen moment steunen. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting; het levert u een fiscaal voordeel op en het is makkelijker te regelen dan u denkt. Voor Helianthus gelden speciale  belastingregels omdat zij aangemerkt is als instelling van algemeen nut( ANBI). Daarom hoeft U bij schenkingen geen schenkingsrecht te betalen.
Zo helpt de fiscus een handje mee aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Schenken – een eenmalige gift

Een (gewone, eenmalige) gift of schenking kunt u doen door overmaking van het door u beoogde bedrag onder vermelding van ’gift’ of ‘schenking’ ten behoeve van Helianthus.
Omdat Helianthus een ’algemeen nut beogende instelling’ is, is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. U kunt giften of schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedragen (het totale inkomen van box 1, 2 en 3). Dan hebben we het over het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/hoeveel_aftrek

Schenken – een periodieke gift

Het belastingvoordeel bij een periodieke schenking  (in de vorm van lijfrentetermijnen) is nog groter. Wanneer u een schenking doet voor ten minste vijf jaar is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Helianthus is dan voor langere tijd verzekerd van een vast bedrag dat aangewend kan worden voor langdurige projecten.
U kunt het – zonder drempel en maximum – als persoonsgebonden aftrek in aanmerking laten komen. Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het voordeel oplopen tot 52%.
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan aan Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen de daartoe geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn pas aftrekbaar boven de 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dit was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst (modelovereenkomst – zie website) tussen gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt natuurlijk ook de kosten van een notaris. Een gift is een persoonlijke gift als:

  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • De bedragen regelmatig (minstens 1 x per jaar) worden overgemaakt aan de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
  • De bedragen steeds even groot zijn;
  • De bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde ANBI; en
  • De ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij overlijden van de gever en/of eventueel van zijn/haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd. Als deze wordt verleend hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

Via deze link kunt u de overeenkomst downloaden:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf.

Achteraan in het document vindt u een stappenplan voor de invulling en verzending:

  • De schenker vult zijn onderdeel in op de Overeenkomst periodieke gift in geld;
  • De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor Helianthus en stuurt beide exemplaren naar de penningmeester van Helianthus, Singel 28, 3311 SJ Dordrecht;
  • Helianthus vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren;
  • Helianthus stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar;
  • De schenker bewaart haar eigen exemplaar voor haar administratie.

Helianthus heeft een ANBI status onder nummer RSIN 853481222.

Nalaten

Bij een legaat komt een door u te bepalen vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij, na uw overlijden ten goede aan Helianthus.
U hoeft in uw testament niets anders aan te geven dan welk bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp u nalaat aan Helianthus.
Bij een erfstelling kunt u Helianthus tot erfgenaam benoemen voor elk gewenst deel van uw nalatenschap.

Voorbeeldtekst van een legaat:
“Ik legateer zonder rechten en vrij van kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan Helianthus een bedrag in contanten groot € ……….”.

Tenslotte

Voor advies en/of het regelen van periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen kunt u zich wenden tot uw eigen notaris of contact opnemen  met de penningmeester van Helianthus, email: info@inloophuishelianthus.nl